تازه های نشر

اولین مجموعه 8 جلدی کتاب‌ کودک و نوجوان با موضوع خلیج فارس

خلیج فارس، وطن ماست | مجموعه 8 جلدی

تازه های نشر

اولین مجموعه 8 جلدی کتاب‌ کودک و نوجوان با موضوع خلیج فارس

تازه های نشر

هوهوچی و رازِ دریا

داستان این کتاب داستانی فانتزی است که با موضوع امام حسن(ع) نوشته شده است. هوهوچی نام یک باد است و نویسنده با استفاده از شخصیت باد و فضای فانتزی سعی می کند به شکل غیر مستقیم موضوع کریم بودن امام و علت صلح ایشان را به کودک منتقل کند.

تازه های نشر

هوهوچی و رازِ دریا

داستان این کتاب داستانی فانتزی است که با موضوع امام حسن(ع) نوشته شده است. هوهوچی نام یک باد است و نویسنده با استفاده از شخصیت باد و فضای فانتزی سعی می کند به شکل غیر مستقیم موضوع کریم بودن امام و علت صلح ایشان را به کودک منتقل کند.

خردسال و کودک

بزرگسالان

خریدکتاب الکترونیکی

مجموعه 8 جلدی

خلیج فارس، خانه ماست

پرفروش ترین های ماه

مجموعه 8
جلدی خلیج فارس، خانه ماست

 

📚 عناوین داستان:

۱⃣ آن مرد دریایی
۲⃣ خاطره های فراموش نشدنی
۳⃣ ف مثل فارسی
۴⃣ نقشه ی گنج
۵⃣ هیولای تاریکی
۶⃣ از خلیج فارس تا خلیج فارس
۷⃣ قلعه ی غول های نارنجی
۸⃣ مثل توی قصه ها

آخرین محصولات

انتشارات رود آبی

پرفروش ترین های کتاب نوجوان

اسبهای کور

اگـر او بـه دادم نمیرسـید، کارم زار بـود و گرفتـار بـودم. گرفتار

ُ فتی هـم مثـل
ُ ِ ـه نفـر مـرد دسـتوپاچل
و ویلان و سـرگردان! آن 
مـن بودنـد و حـال و روز مـرا داشـتند. فقـط او بـود کـه بایـد به داد
مـا میرسـید؛ چـون حـرف اول و آخـر را مـیزد و همـۀ کوفیـان از
ِ
او حسـاب میبردنـد. اسـمم را کـه گفتـم، او یعنـی همـان امیـر

با نویسندگان

کلر ژوبرت | نویسنده فرانسوی مسلمان

کلر ژوبرت

محمد بن عیسی بن عبید در آیینه پنج گفتار

سید علیرضا حسینی شیرازی

محمد لطفی پور

محمد بن عیسی بن عبید، از زمره راویان مورد اختلاف است. شخصیت این راوی، پس از پیدایش رویکرد اعتبارسنجی متاخران، که برخاسته از حوزه علمی فرهنگی حلّه در سال های پایانی قرن هفتم هجری و آغازین سال های هشتم هجری است، در گذر زمان به شدّت مورد اختلاف رجال شناسان و فقیهان قرار گرفته است.

وثاقت و بلندای مقام علمی، ره‌آورد برخی دیدگاه ها و ضعف و رویگردانی از احادیث وی، یا بخش قابل توجهی از احادیث وی، پیامد دیدگاهی دیگر است. نباید از یاد برد که ابهام در شخصیت وی نیز، دست‌آورد تلاش های راوی شناسانه گروه دیگری است.

یکی از بایسته های حدیث پژوهی و رجال پژوهی این دوران، بازشناخت نقش راوران در دریافت، پاسداشت و انتقال احادیث شیعه به نسل های پس از خود است. پدیده ای که بدون آگاهی همه جانبه از تاریخ خدیث شیعه، امکان پذیر نخواهد بود.

امام علی عليه السلام:

نِعمَ المُحَدِّثُ الكِتابُ

چه سخن‌گوي خوبي است كتاب!

غررالحكم و دررالكلم ، ح ۹۹۱

دانستنی های نشر کتاب کودک و نوجوان